Air Wick Botanica Exotická růže & africká pelargónie náplň do elektrického osvěžovače19 ml

Dostupnost
Produkt momentálně nemáme skladem

Značka
Air Wick

Kód produktu
02663

Tato vůně obsahuje esenciální olej z pelargónie, který je zodpovědně získávaný z Afriky, kde jsou rostliny ručně sbírané, aby si udržely svojí svěží vůni Více

Potěší vaše smysly svěží a exotickou vůní Pelargónie a jemné růže. Květy Pelargónie jsou zodpovědně získávány za účelem vytvoření přírodního éterického oleje, který dodává naší vůni. Rostliny Pelargónie, které přecházejí do éterických olejů této vůně, jsou v Africe jemně vybrány, aby si zachovaly svěží vůni

Air Wick elektrický osvěžovač dlouhodobě a účinně osvěžuje Váš domov, dle Vašeho vlastního nastavení intenzity, vydrží až 100 dní. Vytvořte si voňavou relaxační atmosféru pomocí elektrického osvěžovače a řady různých vůní.

Řada Botanica je inspirována přírodou a jejími různorodými vůněmi.
Náhradní náplň do elektrického osvěžovače
Potlačuje a neutralizuje pachy
Láhve jsou vyrobeny z až 99% recyklovaného plastu
Složení bez obsahu barviv & ftalátů
Vyrobeno bez chemických pohonných hmot.
Vyrobeno bez nadbytečných přísad.
Žádné testování na zvířatech
Obsahuje Esenciální oleje získané z odpovědných zdrojů, přírodních surovin z nejexotičtějších míst na světě.
Každá vůně je jedinečně vytvořena tak, aby respektovala naši planetu.
Potlačuje a neutralizuje pachy
Provoní interiér na několik hodin
Použití
Odšroubujte uzávěr náplně.
Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky.
Pro změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku.
Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě.
Stlačte strojek v přední části a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.
Používejte pouze s elektrickými strojky Air Wick a Botanica by Air Wick. 

Složení
Nebezpečné složky: Cyclamen aldehyde, geranyl acetate, delta damascone. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Upozornění
Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Nebezpečné složky: Cyclamen aldehyde, geranyl acetate, delta damascone. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Obal likvidujte do tříděného nebo komunálního odpadu.

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.