Air Wick Botanica Vanilka & himalájská magnolie náplň do elektrického osvěžovače 19 ml

Cena
101 Kč

Značka
Air Wick

Kód produktu
02664

Skladem
ks
(11 ks na skladě)

Esenciální olej z magnólie se zodpovědně sklízí po malých dávkách v Yunnanu, čínské provincii sousedící s východními Himálajemi Více

Naplňte svůj domov skutečným zážitkem Vanilla & Himalayan Magnolia. Esenciální olej z Magnólie se vyrábí ze zodpovědně sklizených malých dávek z Yunanu, čínské provincie sousedící s východními Himalájemi. Poté je jemně smíchán s krémovou Vanilkou pro jedinečný zážitek z exotické vůně. 

Air Wick elektrický osvěžovač dlouhodobě a účinně osvěžuje Váš domov, dle Vašeho vlastního nastavení intenzity, vydrží až 100 dní. Vytvořte si voňavou relaxační atmosféru pomocí elektrického osvěžovače a řady různých vůní.

Řada Botanica je inspirována přírodou a jejími různorodými vůněmi.
Náhradní náplň do elektrického osvěžovače
Potlačuje a neutralizuje pachy
Láhve jsou vyrobeny z až 99% recyklovaného plastu
Složení bez obsahu barviv & ftalátů
Vyrobeno bez chemických pohonných hmot.
Vyrobeno bez nadbytečných přísad.
Žádné testování na zvířatech
Obsahuje Esenciální oleje získané z odpovědných zdrojů, přírodních surovin z nejexotičtějších míst na světě.
Každá vůně je jedinečně vytvořena tak, aby respektovala naši planetu.
Potlačuje a neutralizuje pachy
Provoní interiér na několik hodin
Použití
Odšroubujte uzávěr náplně.
Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky.
Pro změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku.
Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě.
Stlačte strojek v přední části a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.
Používejte pouze s elektrickými strojky Air Wick a Botanica by Air Wick. 

Upozornění
Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Obal likvidujte do tříděného nebo komunálního odpadu.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.