Air Wick Electric komplet Bílé květy frézie 19 ml

Značka
Air Wick

Kód produktu
02821

Cena
88 Kč s DPH

Poslední 3 kusy!
ks

Air Wick Elektrický osvěžovač vzduchu strojek & náplň - Bílé květy frézie Kolekce Air Wick Life Scents je první neustále se měnící vůně, která vytvoří příjemnou atmosféru ve Vaší domácnosti. Více

Air Wick Elektrický strojek - osvěžovač vzduchu s náplní Bílé květy, dodává hřejivou a stálou dlouhotrvající vůni, dle zvolené intenzity vydrží až 100 dní.

Air Wick  do elektrického osvěžovače Essential Oils provoní váš domov svěží květinovou vůní bílých květin, Frézie a francouzského jasmínu. Úroveň intenzity vůně můžete ovládat podle své nálady. Vydrží až po dobu 100 dnů při nastavení na nejnižší intenzitu. Obsažené Esenciální oleje uvolňují do vzduchu decentní aroma a neutralizují nepříjemné pachy.

Komplet strojek + náplň do elektrického odpařovače Air Wick
Obsahuje přírodní Esenciální oleje extrahované z rostlin a květin
Spolehlivě neutralizuje zápach 
Snadné použití - dle zvolené intenzity vydrží až 100 dní
Provoní váš domov vůní bílých květů Frézie
Použití
Podrobně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc před použitím výrobku. Ponechte pro budoucí použití. 1. Odšroubujte uzávěr náplně. 2. Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí. 3. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky. 4. Pro změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku. 5. Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě. Stlačte strojek v přední části a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.

Složení
Obsahuje 2-methyl-3-(p-isopropylfenyl)propionaldehyd; hexyl-salicylát; Geraniol; Citral; 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; benzyl-salicylát; 3-(4-terc.butylfenyl)propionaldehyd; 3-fenylButanal; 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; Citronellol; 1-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl) but-3-en-2-on; fenylacetaldehyd. Eugenol; beta, 4-dimethylcyklohex-3-en-1-propan-1-al; linalol. Může vyvolat alergickou rekaci. Nebezpečné látky: Nerol; linalol; 4-terc.butylcyklohexyl-acetát; 2-methyl-3(p-isopropylfenyl)propionaldehyd.

Upozornění
Upozornění pro elektrozařízení: Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu. Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení., Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy., Použitý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal může být recyklován až po úplném vyprázdnění. Nedotýkejte se el. přístroje mokrýma rukama nebo kovovými předměty. El. přístroj by neměl být používán nepřetržitě, v noci vyjměte vidlici ze zásuvky. Dlouhotrvající používání jedné elektrické zásuvky se nedoporučuje. Ponechte volný prostor 50 cm nad a v okolí el. přístroje během používání. Neumísťujte el. přístroj v blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního světla. El. přístroj v provozu ničím nezakrývejte ani žádné jeho otvory. Používejte pouze Air Wick náplně v Air Wick přístrojích. Použití jiných náplní v Air Wick přístrojích může vést k riziku požáru. Pro čištění el. přístroje použijte suchý hadřík. Prosím ponechte si tento obal pro budoucí použití.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.