Air Wick Magnolie a květy třešní osvěžovač vzduchu 300 ml

Dostupnost
Produkt momentálně nemáme skladem

Značka
Air Wick

Kód produktu
03314

Air Wick Magnolie a květy třešní osvěžovač vzduchu je na použití jednoduchý sprej, který neutralizuje pachy a naplní váš domov krásnými vůněmi. Více

Vůně Magnolie a květů třešní eliminuje pachy účinkuje během několika vteřin balení 300 ml

Bezpečnostní upozornění GHS02 - hořlavé látky Signální slovo: Nebezpečí Obsah nebezpečných látek Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P305+P351+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.