Bref gel 700ml 10xEffect Power Gel - Color

Značka
Bref

Kód produktu
01722

Cena
55 Kč s DPH

Skladem
ks

Bref Excellence gel se svým aktivním složením zaručuje hygienickou čistotu bez námahy. Odstraňuje vodní kámen a čistí dokonce i pod okrajem toalety, takže vaše toaleta zůstává lesklá a bez nečistot. Více

Příprava a použití

Uzávěr bezpečný proti otevření dětmi: Otevření: Stiskněte víčko na obou stranách zároveň a otočte doleva. Zavření: Jemně otáčejte víčkem do zaklapnutí. Aplikujte produkt pod okraj WC mísy. V případě odolných nečistot nechte působit 30 minut. Poté toaletu spláchněte. Pokud je třeba, použijte WC kartáč. Aplikujte pouze na toalety. Potřísněné prkénko okamžitě opláchněte vodou.

Skladování

Uchovávejte produkt v suchu, v originálních, nepoškozených, dobře uzavřených lahvích při teplotě +5°C až + 40°C. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

Nesměšujte s bělicími činidly a jinými čističi, neboť se mohou uvolňovat toxické plyny - chlor nebo teplo. Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a nechte ho odpočívat v poloze usnadňující dýchání.

BREF EXCELLENCE GEL COLOR AKTIV +.
Kapalný WC čistič. Nebezpečí. Obsahuje kyselinu mravenčí. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené.