Coccolino Vonné perličky Intense Fuchsia Passion 250 g

Cena
112 Kč

Značka
Coccolino

Kód produktu
04794

Skladem
ks
(14 ks na skladě)
  • Parfémované vonné perličky
  • Vůně květinových a ovocných tónů
  • Sami rozhodněte o intenzitě vůně
  • Zvlášť vhodné pro funkční prádlo
  • Vhodné i pro všechny druhy prádla, na které se nedoporučuje používat aviváž

Nechte se okouzlit vůní Coccolino Intense. Parfémované perličky zaručí vašemu prádlu dlouhotrvající vůni, o jejíž intenzitě můžete sami rozhodovat. Čím více perliček přidáte, tím silnější bude vůně. Perličky jsou vhodné pro všechny typy prádla, a to i ty, na které se nedoporučuje používat aviváž. Pro úžasnou měkkost a nadýchanost prádla použijte perličky v kombinaci s aviváží Coccolino.

Adresa dodavatele

Unilever ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670, 186 00 Praha 291    

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje 1.2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  • P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.