DETTOL Antibakteriální gel na ruce 50 ml

Výprodej Speciální nabídka Po datu spotřeby
Cena
61 Kč

Značka
Dettol

Kód produktu
02602

Skladem
ks

| PO DATU SPOTŘEBY |
Dettol antibakteriální gel na ruce ničí 99,9% bakterií a virů bez použití vody, s biocidním účinkem po 60 sekundách. Ideální pro použití na cestách, po použití veřejných toalet nebo před jídlem. Více

Použití 

Vytlačte kapku velikosti nehtu (2ml) gelu do dlaně, rychle roztírejte po rukách, dokud nejsou suché. Používejte, když nemáte k dispozici vodu a mýdlo. 

Bezpečnostní upozornění 

VAROVÁNÍ. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

Parametry

Typ mýdla Tekuté