Glade Náplň do osvěžovače vzduchu - Stay Cool Watermelon 269 ml

Cena
79 Kč

Značka
Glade

Kód produktu
04901

Poslední kus!
ks

blíbená vůně čerstvě pověšeného prádla získala moderní nádech s tóny vodního melounu, svěžího vzduchu a jiskrné citrusové vůně.     - Až 60 dní svěžesti    

Příprava a použití

Použití viz obal.  

Bezpečnostní varování

Glade® automatic spray - Pure Clean Linen náplň do automatického osvěžovače vzduchu.

Nebezpečí

  • Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí.
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení: Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Obsahuje geraniol, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, citral, linalool. Může vyvolat alergickou reakci.