Glade Osvěžovač vzduchu gelový - Marine 150 g

Cena
43 Kč

Značka
Glade

Kód produktu
04904

Skladem
ks
(32 ks na skladě)

Glade by Brise Marine gel je tradičním osvěžovačem vzduchu. Přináší svěžest do vašeho domova po celé týdny. Po vybalení z ochranné fólie okamžitě zbavuje místnost nepříjemných pachů a osvěží prostředí vašich domovů.

Rychle a účinně osvěži vzduch v ložnicích, obývacích pokojích, kuchyních, koupelnách a zanechá pouze příjemnou vůni.

Vlastnosti Glade osvěžovač vzduchu v gelu:

  • Odstraňuje nepříjemné pachy až 30 dní.
  • Příjemná vůně.
  • Dlouhotrvající efekt.

Pokyny pro předlékařskou první pomoc:

  • Při nadýchání - odveďte postiženého na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při zasažení očí - okamžitě proplachujte proudem vody cca 10 min a při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při styku s kůží - umyjte mýdlem a vodou.
  • Při požití - vypláchněte ústa vodou a napijte se vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

O výrobci Glade:

Glade je značkou společnosti Johnson Family. Dnes již pátá generace společnosti S.C. Johnson pokračuje v dědictví svého zakladatele. S.C. Johnson je  už více než 120 let symbolem výjimečné kvality. Vyrábí inovativní čistící prostředky a bere přitom ohled na společnost, životní prostředí a především na  blaho svých zákazníků. Produkty od této rodinné firmy jsou bezpečné a účinné. Mezi další značky této společnosti patří například Pronto, Raid nebo Duck.

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek geraniol, reakční směs: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

EUH208

Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.