Savo bez chloru Na vodní kámen 700 ml

Cena
88 Kč

Značka
Savo

Kód produktu
03216

Skladem
ks

Tekutý čisticí a dezinfekční přípravek ve spreji bez chloru je ideální na odstranění vodního kamene a každodenního znečištění ve vaší koupelně. Přípravek příjemně voní. Navíc odstraňuje až 99,99 % bakterií. Přípravek je vhodný na čištění a dezinfekci všech omyvatelných povrchů ve vaší koupelně. Více

GHS05 - korozivní a žíravé látky

GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný.

Signální slovo: Nebezpečí

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P338 - Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P351 - Několik minut opatrně oplachujte vodou
P353 - Opláchněte kůži vodou/osprchujte
P361 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte
P391 - Uniklý produkt seberte