Savo do bazénu PH+ 0,9 kg

Značka
Savo

Kód produktu
03220

Cena
89 Kč s DPH

Skladem
ks

Přípravek ve formě granulátu, který rychle zvýší koncentraci chloru v bazénové vodě. Chloršok je přípravek ve formě granulátu, který rychle zvýší koncentraci chloru v bazénové vodě. Použijte po napuštění nebo při náhlém zhoršení kvality bazénové vody. Savo Chloršok účinně dezinfikuje a zabraňuje růstu řas. Více

Použijte ho v případě výskytu vodní řasy v bazénu (zeleně zabarvená voda) nebo při kluských stěnách bazénu.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Signální slovo:  Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319  Způsobuje vážné podráždění očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101  Je‐li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek  výrobku.   

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.   

P260  Nevdechujte prach.   

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou‐li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.    

P313  Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.   

P501  Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.