WEXÓR Osvěžovač HIMALAYA 750 ml

Novinka 💚🤍❤️
Cena
183 Kč

Značka
Wexór

Kód produktu
06840

Skladem
ks

Multifunkční esence pro provonění a čištění

  •  Eliminuje nepříjemné pachy
  •  Provoní
  •  Čistí

         obsah 750 ml

Popis 

Použití

1 osvěžovač vzduchu  - rozprašovač do  prostoru

2 nastříkat do rohů místností

3 nastříkat k odpadovému koši

4 nastříkat do vysavače

5 nastříkat na záclony, závěsy, sedačky, polštářky

6 do kbelíku s vodou na podlahy – zesílení parfemace

7 lapač prachu – nastříkat na hadřík a setřít

Stříkat v 60 cm vzdálenosti

Varování:  

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+ P 352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve

vyplachování.

P333 +P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.