WEXÓR Parfém do prádla FIORI BLUE 200 ml

Novinka 💚🤍❤️ Akce
Cena
198 Kč

Značka
Wexór

Kód produktu
06843

Skladem
ks

PARFÉM DO PRÁDLA BUCATO FIORI BLU

PARFÉM DO PRÁDLA

Modré květy

Stačí několik kapek, aby prádlo provonělo celý šatník. 

200 ml

PARFÉM DO PRÁDLA

Maximálně provoní prádlo. 

Neobsahuje změkčovadlo - aviváž.

Použití:

Přidat do posledního máchání .

Do pračky dávkujeme do dávkovače pro aviváž.  Doporučení: 10 ml (2 odměrky)

Můžeme kombinovat s aviváži, nejlépe stejné vůně

Vhodné  i jako voda na žehlení  -  ½ vody smícháme  s 1 odměrkou.

Možné použít i do sušičky prádla, stačí nakapat na kousek látky, houbičky, kapesníku anebo na koule do sušičky množství dle uvážení, doporučená dávka jedno víčko.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.