Tento dokument upravuje pravidla spotřebitelských soutěží na sociální síti Facebook (dále jen „
Pravidla“).

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE: O dárky za 1000,- (dále jen „Pravidla“)

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
YRACOM s.r.o. se sídlem U Kolečka 272, IČO:03867196, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, Rg. C 99343/KSBR . (dále jen „organizátor„).

2. POŘADATEL SOUTĚŽE
Společnost YRACOM s.r.o. se sídlem U Kolečka 272, IČO:03867196, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, Rg. C 99343/KSBR . (dále jen „organizátor„).

3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Soutěž probíhá na území České republiky v době od 24. 2. 2021 (zvěřejněním soutěžního příspěvku) do 3.3.2021 23:59 (dále jen „doba konání soutěže“).

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 ti let, soutěžící mladší než 18 let pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE
Do komentáře pod soutěžní příspěvek odpovědět na otázku:

Kolik nejméně musí stát nákup v drogerii gMarkt, aby zákazník dostal dárek zdarma?

a dále napsat název dárku, který jste si v případě výhry vybrali.  Kosmetika nebo Domácnost

Soutěžní komentář nesmí:
  • být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;
  • obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti, nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
  • obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
  • hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
  • podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
  • obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
  • obsahovat skrytou reklamu;
  • jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.
Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména tomto článku 7.) nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoliv po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

6. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ  
Po skončení soutěže vybere organizátor celkem 2 výherce, kteří splňují veškeré podmínky účasti v soutěži. Výhrou v soutěži je jeden z balíčků,  každý v hodnotě 500,- (celkem 1000,-).

Složení balíčku DOMÁCNOST:
1x Latexové Rukavice Paclan Contact jednorázové s pudrem 100ks M
1x Der Waschkönig kapsle na praní COLOR 30 pcs s aktivním systémem 3 enzymů
1x Syoss Profesional Performance Balancing - šampon pro všechny typy vlasů 440 ml
1x Garnier skin naturals pečující micelární voda 400 ml
1x JOHNSON'S Sprchový gel 750 ml MED & JOGURT
1x Doctor Wipe's 20ks MAKEUP odličovací vlhčené ubrousky s výtažkem z hroznových jader

Změny výhry jsou vyhrazeny. Výherci budou vylosováni ze všech účastníků, kteří splňují podmínky účasti v soutěži.

7. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER
Každý výherce bude o výhře informován organizátorem pomocí komentáře pod svým soutěžním komentářem nebo soukromou zprávou na sociální síti Facebook. Výherce je povinen zaslat pořadateli soutěže zprávu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přidání komentáře, či zaslání soukromé zprávy s oznámením o výhře na sociální síť Facebook a prokázat svou totožnost pro převzetí výhry.

Pokud soutěžící tyto informace pořadateli v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výhra bude výherci osobně předána v provozovně Pořadatele nebo zaslána prostřednictvím České Pošty nebo Zásilkovny, obojí na základě písemného předávacího protokolu o výhře. V případě, že výherce je mladší 18 let, uplatní se ustanovení čl. 7 první odstavec shora těchto Pravidel přiměřeně na zákonného zástupce výherce a platí, že výhru je možné předat/poslat prostřednictvím České pošty pouze zákonnému zástupci. Pokud výherce, nebo zákonný zástupce výhru nepřevezme nebo nesplní některou z podmínek uvedenou v tomto článku 7, nárok na výhru propadá ve prospěch pořadatele. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo třetí osobu.
Výhra bude po dohodě s výhercem doručena na jím určenou adresu/ předána dle ustanovení čl. 7 Pravidel, přičemž organizátorem mohou být pořízeny fotografie a záznamy z předání výhry a tyto přiměřeně využity pro propagaci a zpravodajství.

8. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, Soutěžní komentář. V případě odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 7 Pravidel (tj. zejména doručovací adresa, fotografie a/nebo zvukový a obrazový záznam z předání výhry). Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení. Správcem osobních údajů je organizátor. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů organizátora zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů pořadatel, marketingové́ společnosti pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní́ poradci. Zpracovatelé osobních údajů poskytují dostatečné záruky zavedení technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů a aby byla zajištěna práva subjektů údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a na přístup k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz osobních údajů. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut a právo vznést námitku. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky, nebo se jej významně dotýká. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že organizátor a pořadatel jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, prvé písmeno příjmení a město bydliště soutěžícího, zejména výherce soutěže, v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese Brněnská 339, Znojmo - Dobšice, 671 82, nebo na e-mailové adrese info@gmarkt.cz. Na této adrese může soutěžící podat k organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Soutěžící se dále může obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

9. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná Pravidla. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněný na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránce Facebook zároveň uložena v písemné podobě na adrese provozovny pořadatele – Brněnská 339, Znojmo, 671 82.

10. SOUHLAS S PRAVIDLY
Nahráním Soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zeď facebookového profilu: https://www.facebook.com/
Žádná položka